Roots

Saturday, February 25, 2023

പൊള്ളൽ-പനി

കത്തുന്ന മുടിയുടെ മണം
ഓ 
അത് എന്റെ മുടിയാണ്
ഞാൻ കത്തുകയാണ് 
കറുത്ത കുടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 
എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല
ഞാൻ കുട പിടിച്ചാൽ
കുടയും കത്തും 
കുട വെയിലിനെ ശത്രുവായി കാണുന്നു
പക്ഷെ 
ഇപ്പോൾ ആവിശ്യം മഴയുടെ ആണ് 
മഴ 
മഴ പെയ്യട്ടെ 
-
ചാന്ദിനി ഗിരിജ 
February 25, 2023 

Friday, February 10, 2023

The Birth of Individual Griefs

No,
It is not like the movies
You see
Any slice, sliver of existence
You do not cognise in a moment
It happens over time
So don't chide the silent ones
Don't chide the smiling ones
Don't chide the singing ones
Grief is just putting on her makeup
Ready to step out
She will touch each of them
At different times
In different ways
Some she will choke
Some she will smack
Some she will poke
Some she will penetrate
With a knife
Or just a needle
Some she will not touch
Yet
That day though
She will mark all of them
As her relatives
Some of them 
Will keep crying
Decades later
-
Chandni Girija
Feb 10, 2023

The Ventilator

They stand by the door
Well-groomed, well-dressed
Staccato figures
Crackling in various states
Of anticipation
The impending death
Was theatre
They could not but
Hold onto their smallnesses 
Their egos though loomed large
Silently swiping at each other
Even in death 
They could be this way
Even in death
They had to be this way
Little, alive people
Going about their big pretences 
The ventilator cackled loudly inside
-
Chandni Girija
Feb 10, 2023

Monday, February 6, 2023

ഡോളോ

നാവിനു രുചില്ല്യ 

വെയിലില്ല്യാത്ത പ്രകാശം 

ഒരു 'ഡോളോ' മേടിക്യൻ ഞാൻ നടുക്കുന്ന 

കടകൾ എല്ലാം തുറന്നിരിക്കുന്നു 

ഒറ്റ കടയിലും 'ഡോളോ' ഇല്ല്യ 

എന്റെ പനിക്ക് മരുന്നില്യ 

ICU-യിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ 

മുലപ്പാലിന്റെ കണക്കു എന്നോടു ചോദിക്കുന്നു 

ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു

ഞാൻ വളർനിട്ടില്ല്യ 

മുലപ്പാൽ ഇന്നും ഇനിക്ക് വേണം 

വെയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആകാശത്തിനോടിന്നുക്ക് 

വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുണ്ട്

അതെ ആകാശത്തിനോടു പരാതി ഞാൻ പറയുന്നു 

ഞാൻ നടക്കുന്നു

-

ചാന്ദ്നി ഗിരിജ 

ഫെബ്രുവരി 06, 2023 


Sunday, August 7, 2022

Raucous

Borders as they break
Are still painful 
Always painful 
My selves as I have stitched away
Stitched away and forgotten 
My hidden folds 
As they stretch and reveal
And I moan senselessly 
In the laboured angst 
Of my writhing body
My writhing, twisting
My writhing, twisting
My writhing, twisting, shuddering body
Other people scream inside me
People like greedy corporates
That still stake a right 
On my body land 
And then I stare mutely
Mutely perplexed at this 
This new trekker 

My gaze breaks from him
I am gone somewhere

Do I exist in my head
Or in the rubbing with another
Where is my self located
How do I cognise this existence?

The only rescue seems 
To be arriving in short gallops
Sweet and sweetly enticing 
I am falling asleep with sticky fingers
And bitter chocolate in my mouth 
-
Chandni Girija 
August 07, 2022

Monday, July 18, 2022

Lobes

I am connected to you
In ways I do not understand
In the deep heart of a gigantic electrical body
How would wires be connected?
Twisted, Twisted?
Or neatly folded in groups 
And flowing smoothly like a comb river?
A river on an artist's canvas
A river in a cartoon - like Hiedi 
If I am to dive into it
How would I hit the surface?
Would I splash and descend?
Or would I swish and part material
Like a chunk thrown in Tom-Yum soup?
When inside if I were to consider the question again
Philosophically this time
Would, as it happens in Alice's Wonderland, 
A Western, soft-cushioned arm-chair appear for me?
The quiet-lipped diplomat of me would smile at it
Who knows she might even sit on it!
But the Tuljapur girl would look askance
She would dive (again) from her eye-corners
She would swim in the material
She will look for your lobe
She will look for evidence of me extending to you
She may bump against stuff
She may be caught by cross-currents
Why, she may even get so entangled in the noodles 
They might affix her
Or strangulate her
My arm-chair friends might chuckle
Call her naive and stupid
I will call her nothing
I will only see the distinction between both -
My arm-chair self and the Tuljapur girl
The chairy is a survivor, 
A recent entry to the comfort class
Like a house cat evolved from the bhow-bhow mongrel
She entered through the front door, mind you!
The swimmer is a pure seeker 
The artist, the scientist, the child
The swimmer could also be the purpose loyalist 
Her goal once fixed, her momentum unquestionable 
Like, say, the suicide bomber
...
...
...
The pattering rain is loud
It makes you forget things
So are thoughts
So are sophisticated queries
Tell me, now,
What was the question?
I have forgotten, Saare!
The question is inconsequential though
What's phenomenal
Is that the chairy and the swimmer coexist in such close quarters!!

- Chandni Girija
18-07-18

Resurfaced on FB memories

Monday, June 13, 2022

तडजोड

किती किती पाहिले
तुला कापून टाकायला
माझ्या माझ्या अंगातून
तुला सरासर काढायला
विर्घळास बराच
सूर्यास्त झालाय तुझा
पण अचानक सापडतात
अंश तुझे
नुस्त आयुष्य जगताना
इतक्या वर्षांनी आता
चिडण्याचाही कंटाळा येतो
रोगांवर चिडून काय उपयोग?
मग नग्न डोळ्यांनी पाहते
माझ्या पाणेरी देहावर
स्पर्शून जाणारे
बोचरे
अंश तुझे
-
चांदणी गिरिजा
जून १३, २०२२

Saturday, May 7, 2022

Weekend

The contraptions of my heart
Have a noose waiting for you
Come my sweet
All you have to do
Is put your head to my chest
-
Chandni Girija

Wednesday, May 4, 2022

I Wish I Wasn't So Macho

I wish that crying was 
A chore that I could 
Do and complete in
A go and be done with
But as I have grown as
Everything around me 
Crying too crying too
Has become complicated
All I do now is feel
Feel a chafing sometimes
But no tears come as
If my mind and body 
Have joined hands to
Fool me like the cough
In dry cough and I have
No strength to be frustrated
At the constipated tears
I am so distracted 
I am so distracted by the
Sorrow 
All I 
All I could do
All my brain 
All my brain and hands
Could do was to
Spin this 
Poem
-
Chandni Girija

Saturday, April 30, 2022

Why Poetry

Why poetry?
Because beauty
Because mercy
Because perspectives
Because arguments
Because theory
Because philosophy
Because aesthetics
Because beauty 

Why poetry,
Why, why, why poetry?
Because children
Because animals
Because trees
Because birds
Because sea
Because rain
Because rainbows
Because beauty

Why poetry,
Why, why, why, why poetry?
Because war
Because hunger
Because disease
Because floods
Because misery
Because wailing
Because songs
Because beauty

They read today
They cried today
They related
They understood
They learnt today
They unlearned
They forgave
They smiled today
They laughed 
They danced
They angered today
They frothed 
They organised 
They petitioned today
And all of it
All and all of it
Was poetry
Oh, simply poetry!
Some called it God
Some said, "Oh goodness!"
Some just fell silent 
But blessed
Blessed, blessed, 
Blessed are those
Who know poetry
Who see poetry
See life
Life and poetry
Life through poetry
Poetry through life
Blessed, blessed, 
Blessed are those
Who pause for poetry
And mad are those
Who breathe for poetry

So if you haven't begun
Start today
Begin your riyaz
And keep at it
Once you taste 
Taste the nectar
You will want to go on
You will go on
And won't help saying,
Why,
Why, why, why,
Oh, why so much beauty, Poetry?
-
Chandni Girija

Day 30 of 30 | 30 Poems in 30 Days | National Poetry Writing Month
#napowrimo #napowrimo2022

A sincere argument for poetry from this small human. Try reading out loud, with heart. I suspect it might reach your heart. 
Signing off here. The journey of 30 days, a month, April ends here. Thanks for reading and being along. Kudos to everyone for existing, for making it through, for forging, for being! Much love and much warmth! 

Friday, April 29, 2022

Cheetahs in, Adivasis out

मैं तेज़ दौड़कर आऊंगा 
कूनो में बस जाऊंगा 
शायद न भी आऊँगा 
तुम्हें जरूर हटवाऊंगा 
यह बोली न मेरी 
न तुम्हारी 
यह बोल-बाला हैं 
दलालों का  
सुन्ना हैं 
झुकना हैं 
हटना हैं 
मर जाना हैं 
यह ग्रह न मेरा  
न तुम्हारा 
यह हरियाली सिर्फ 
हरी नोटवालों का हैं 
-
चाँदनी गिरिजा 

दिन २९/३० | ३० दिनों में ३० कविताएं | राष्ट्रीय कविता लेखन महीना #नापोरिमो 
#napowrimo #napowrimo2022


A painful addition in the series of human-animal conflict. Adivasis of Kuno being displaced in the name of making way for the African cheetah. It is always the most voiceless that pay the price.  
Title of the poem is same in an attempt to honour the report and PARI's work. Do spare a glance.

Thursday, April 28, 2022

नील बट्टे सन्नाटा

परिवार खून से नहीं बनता
घर से निकल कर
इससे ढूंढो
जो तुम्हारे हिस्से में
एक टुकड़ा धूप का
जोड़ते हैं
वहीं अपने हैं
वहीं परिवार हैं
उनका मिसाल लेकर चलो
सूखे पत्ते में लपेटकर
धागे से बांधकर
गले में डाल चलो
उम्र के साथ देखो
देखो
यह माला कितनी सजती हैं
इसी को अपनी
अपनी एक कामयाबी समझो
चलते रहो
मगर चलते रहो
पानी की तरह
अपना घर 
केवल अपने अंदर बसाओ
-
चांदनी गिरिजा
दिन २८/३० | ३० दिनों में ३० कविताएं | राष्ट्रीय कविता लेखन महीना #नापोरिमो

#napowrimo #napowrimo2022

Wednesday, April 27, 2022

पुन्हा, पाऊस


हे डोळे आहेत ना 
हे रंग आहेत ना 
मला दिसत आहेत ना 
आणि 
नि नि नि 
आणि 
डोळे मिटल्यावर 
हे रंग माझ्यावर 
वर्षाव करत आहेत ना 
कृतज्ञ आहे मी
-
चांदणी गिरीजा 

दिवस २७/३० । ३० दिवसात ३० कविता । राष्ट्रीय कविता लेखन महिना #नापोरिमो 
#napowrimo #napowrimo2022

Photo by Matheus Bertelli, procured at Pexels 

Tuesday, April 26, 2022

भवतु सब्ब मंगलं

Sometimes
The best of our intentions
Twist in the wind
And become
Papercuts
Chandni Girija

Day 26 of 30 | 30 Poems in 30 Days | National Poetry Writing Month #napowrimo #napowrimi2022

Monday, April 25, 2022

ओली


अंगावरून गेली एकच ओळ
आणि झाली आंघोळ
-
चांदणी गिरिजा

दिवस २५/३० | ३० दिवसात ३० कविता | राष्ट्रीय कविता लेखन महिना #नापोरीमो 
#napowrimo #napowrimo 2022


Photo by Mathias P.R. Reding procured at Pexels

Sunday, April 24, 2022

Have You Seen Bats Sleep?

Folded like small black 
Garbage bags lumped 
With waste and the fold
Angling straight on one 
Side as if the bag held 
A long bone like a femur

If you had to glance up
To be shocked by small
Black garbage bags on
The wide tree branches
And wondered whose
Dumb idea was it to 
Decorate the trees this
Way, who had the hustle
To take this much effort
And what sort of sombre
Celebration was this and
Then have it dawn upon
You that those were not
Small black garbage bags
Those were breathing
Living phenomenon of 
Life and nature and life
And nature and if anyone
Were dumb it was you! 
-
Chandni Girija

Day 24 of 30 | 30 Poems in 30 Days | National Poetry Writing Month #napowrimo #napowrimo2022

Saturday, April 23, 2022

When they say 'Godspeed'

A bead of sweat 
Hangs on his brow
Unable to resist
Drops to join the tar road
He is happy in his toil 
The toil is his only god
He doesn't notice 
The wetness he creates 
In his wake the ground 
Moistens in tiny circles
Circles that slowly join
Hands and push back 
Trees that slowly get 
Burdened by fruits that
Drop to ground one by one
Eaten by ant, rabbit and man
He notices nothing
He is happy in his toil
The toil is his ecstasy 
The toil is his only god
-
Chandni Girija

Day 23 of 30 | 30 Poems in 30 Days | National Poetry Writing Month #napowrimo #napowrimo2022


Friday, April 22, 2022

९:३२ ची लास्ट लोकल

माझा बीज मला इथून काढावा लागेल
तुझ्या गटारीत काय
माझा कमळ फुलणार नाही
-
चांदणी गिरिजा

दिवस २२/३० | ३० दिवसात ३० कविता | राष्ट्रीय कविता लेखन महिना #नापोरीमो #napowrimo #napowrimo2022

Thursday, April 21, 2022

अब्रू

This is to announce in public awareness
The Bulls are in full throttle today
And they shall be herding through
You are to lie down quietly 
Your honour is for nation's stake
Your intelligence, your dignity
Your sensitivity, all your soft parts
Are mandatory sacrificial offerings
For our nation's image
You are to comply, to obey
Later,
When the Bulls are done
You may cry in a jail
Or you can flee at your will
Trailing your blood-soaked dupatta
Chandni Girija

Day 21 of 30 | 30 Peoms in 30 Days | Nation's Poetry Writing Month #napowrimo #napowrimo2022


Wednesday, April 20, 2022

The Origin of my Axis

My zero-zero is lost!
My graph now begins 
At random point, jarrs
Breaks, starts again!
I do not make sense to me!
Give me, my math back!
I do not sit well 
In the world of words!

I am knocking at your door 
Again
You let me in
I gravitate to my usual spot
My body cowers
In the force of the question
That hangs in my eyes
That I ask you stealthily
In a glance
That keeps falling onto you
That keeps falling onto you
Askance
Like a crazy magnet
I am a
Picture of a fishhook
Being pulled towards you
Do you not notice the sea-storm?
How in hell, are you so calm?

My menstruating crotch
And my dandruffed scalp
In my sly, pendulating glance
Are asking you just this, my beloved:
Do you
Do you really want me?

The ghost of words 
Has followed me out
I know there's quietude in your house
And I know
That I have left behind
A stain on your sofa
-
Chandni Girija

Day 20 of 30 | 30 Poems in 30 Days | National Poetry Writing Month #napowrimo #napowrimo2022